.

淮阴区北京路小学三年级月考试卷

一、看拼音,写词语。(10分)

dào yìng jiě shì diǎn yǎ rán shāo  rè nào fēi fán

(  ) (  ) (  ) (  ) (     )

yǎn yìng xìu měi yóu rú qīng róu jiāo yáng shì huǒ