一、读(dú)拼(pīn)音(yīn),写(xiě)词(cí)语(yǔ)。

kāi fànɡ
 
ɡuǎnɡ dà
 
diǎn tóu
 
bú shì
 
quán cūn
 
hǎo xīn
 
fānɡ xiànɡ
 
yě xǔ
 

二、多(duō)音(yīn)字(zì)组(zǔ)词(cí)。

{
________( )
________( )
{
________( )
________( )

三、把(bǎ)下(xià)面(miàn)的(de)词(cí)语(yǔ)整(zhěnɡ)理(lǐ)成(chénɡ)一(yí)句(jù)话(huà)。

1.我们 祖国 花朵 是 的

_____________________________________

2.枫叶 秋姑娘 信 全被 写了

_____________________________________

四、比(bǐ)一(yī)比(bǐ),组(zǔ)词(cí)。

{
朋( )
明( )
{
开( )
升( )
{
秋( )
种( )
{
田( )
电( )
{
早( )
是( )
{
不( )
在( )
{
云( )
去( )
{
有( )
友( )

五、照(zhào)样(yànɡ)子(zi),写(xiě)句(jù)子(zi)。

1.例:我是小学生

妈妈是________________ 。

________是________________。

2.例:公园里的花开了,五颜六色好看极了,像张张笑脸

夜晚,天上的星星________________ 。

________像________________________ 。