第一单元看拼音写词语

读读写写

dòng tíng
 
jiāng nán
 
wán shǎng
 
wú xiá
 
kuò sàn
 
pān dēng
 
tài shān
 
luò tuó
 
ping zhàng
 
zhè jiāng
 
yóu tóng
 
yōng jǐ
 
kǒng xì
 
yǎng wò
 
tún bù
 
shāo wēi
 
é jiǎo
 
cā shāng
 
wān yán
 
yī jù
 
fēng luán xióng wěi
 
bō lán zhuàng kuò
 
hóng yè sì huǒ
 
bá dì ér qǐ
 
qí fēng luó liè
 
xíng tài wàn qiān
 
sè cǎi míng lì
 
wēi fēng wù lì
 
tū wù sēn yù
 
lián mián bú duàn
 
shuǐ píng rú jìng
 

读读记记

fěi cuì
 
liánɡ shuǎnɡ
 
ɡāo sǒnɡ
 
shān jiàn
 
tòu shè
 
jì jìnɡ
 
zēnɡ tiān
 
xì suì
 
mǎ tí
 
róu nèn
 
jǐn duàn
 
mián yán
 
xuàn làn
 
bái ái ái
 
chónɡ chónɡ dié dié
 
bān bān diǎn diǎn
 

第二单元看拼音写词语

读读写写

wéi chí
 
jīng zhàn
 
shǔ yú
 
bǎi huò
 
zàn shǎng
 
lì wài
 
qíng xíng
 
hóu jié
 
hào mǎ
 
zūn yán
 
shàn liáng
 
cái fù
 
táo nàn
 
pǔ shí
 
kuǎn dài
 
chuí bèi
 
qì zhòng
 
dào dé
 
xǔ pèi
 
jiāng yìng
 
xiàng pí
 
huǎn huǎn shǐ guò
 
mèn mèn bú lè
 
gǔ shòu rú chái
 
mí huò bù jiě
 
pí bèi bù kān
 
bō diàn huà
 
láng tūn hǔ yàn
 
miàn chéng cài sè
 

读读记记

jié jū
 
zhuàn qián
 
dān wù
 
liànɡ shài
 
dào xiè
 
zhú qiān
 
shú liàn
 
jiào dǎo
 
huǒ hòu
 
chén zhònɡ
 
jiǎnɡ jiū
 
shòu yì
 
yǎn shén
 
bēn chí
 
mènɡ mèi
 
yǐ qiú
 
jiānɡ xīn bǐ xīn
 
zǒu jiē chuàn xiànɡ
 
ɡǔ lì
 
kuì zènɡ
 
sǔn shānɡ
 
tiān jīn
 
kuān rónɡ
 
bào yuàn
 

第三单元看拼音写词语

读读写写

lǚ yóu
 
jiē kāi
 
shā tān
 
mǐn ruì
 
zhēn chá
 
chǔn shì
 
fǎn huí
 
cāng yíng
 
bǔ jiù
 
biān fú
 
qīng lǎng
 
bǔ zhuō
 
wén zi
 
bì kāi
 
líng dāng
 
zhēng xiān kǒng hòu
 
yú guàn ér chū
 
xiǎng chè yún xiāo
 
hǎi ōu
 
tuī jìn
 
qíng yuàn
 
qǐ tú
 
fēi é
 
ruò wú qí shì
 
jiàn sǐ bú jiù
 
qì chuǎn xū xū
 
yòu guī
 
héng qī shù bā
 
yíng guāng píng
 
zhàng ài wù
 
yú bù kě jí
 

读读记记

zhù cháo
 
jīnɡ yínɡ
 
nǎi zhì
 
féi wò
 
yōu huàn
 
bēnɡ tā
 
qīn shí
 
yáo lán
 
zhí bèi
 
sào zhou
 
tú rǎnɡ
 
fǔ làn
 
cǎn huò
 
bǔ shí
 
fán zhí
 
zhì fú
 
ɡuān jiàn
 
zhē ténɡ
 
jī yì
 
yì xiǎnɡ tiān kāi
 
duō zāi duō nàn
 
suí xīn suǒ yù
 
bù zhé bú kòu
 
jī huǐ rén wánɡ
 
yù chū yòu zhǐ
 
huǐ miè
 
kū zhī làn yè
 
qīnɡ ér yì jǔ
 
qī xī
 
dī bà
 

第四单元看拼音写词语

读读写写

chén jì
 
chén jìn
 
kǎi xuán
 
níng shén
 
mái fú
 
zhuàng liè
 
níng gù
 
xiè yì
 
jīng jì
 
kǒu shào
 
ā yí
 
gòng xiàn
 
hū yù
 
jīng tōng
 
shēn qíng
 
shèng tán
 
wéi hù
 
mó mo hū hu
 
yǒng zhù rén jiān
 
shāo huǐ
 
zuì è
 
pán wèn
 
wěi xù
 
zhēng yī
 
jù jīng huì shén
 
jiàn kāng
 
bù huāng bù máng
 
duàn duàn xù xù
 
zá cǎo cóng shēng
 
yǐ fáng wàn yī
 

读读记记

mù xiè
 
mó ɡu
 
dǎ bàn
 
zhěn tóu
 
mènɡ huàn
 
lán kuī
 
wèi lán
 
xún yì
 
mí màn
 
shēn yín
 
jǐ bèi
 
wēi xié
 
fánɡ bèi
 
zhuó yuè
 
shǒu liú dàn
 
bú sù zhī kè
 
wāiwāi xié xié
 
lǜ yīn yīn
 
piāo piāo yōu you
 
lú wěi
 
zú dǎnɡ
 
wǎn zhuǎn
 
zhēnɡ yǎn xiā
 

第五单元看拼音写词语

读读写写

nónɡ yù
 
quán lì
 
jīnɡ lì
 
liú chànɡ
 
bīn fēn
 
qiǎo rán
 
ɡǔ dònɡ
 
yǐn dǎo
 
yǒu xiàn
 
xiǎo jìnɡ
 
ɡài niàn
 
chōnɡ pò
 
fēi xiánɡ
 
yuè dònɡ
 
shùn jiān
 
zhuó zhuànɡ
 
línɡ xìnɡ
 
pū shǎn
 
jiān yìnɡ
 
bù qū
 
liú lián
 
chén wěn
 
hú xiàn
 
yù wànɡ
 
duǎn zàn
 
zhēn xī
 
zhèn hàn
 
qīnɡ xiānɡ niǎo niǎo
 
kē kē bàn bàn
 
huā fán yè mào
 
duō zī duō cǎi
 
zāo tà
 

读读记记

pēnɡ rán yí zhèn
 
bù jiǎ sī suǒ
 
chónɡ jiàn tiān rì
 
yǔ shì chánɡ cí
 
rè lèi yínɡ kuànɡ
 
ɡǎi tiān huàn dì
 
ào rán tǐnɡ lì
 
shén qì shí zú
 
ɡū línɡ línɡ
 
kù ài
 
qí shuā shuā
 
lǒnɡ zhào
 
yōnɡ bào
 
shī mínɡ
 
zūn cónɡ
 
hē hù
 
qì pò
 
liú tǎnɡ
 
qīnɡ xī
 
qì ɡuān
 
jiǎo mó
 
fá wèi
 
lǐnɡ wù
 
fàn làn
 
juān zènɡ
 
liáo kuò
 

第六单元看拼音写词语

读读写写

pénɡ jià
 
mì shí
 
zhuānɡ shì
 
shuài lǐnɡ
 
zhào lì
 
shùn xù
 
hé xié
 
jī ɡuān huā
 
cán sānɡ
 
qiáo jiàn
 
xīn kǔ
 
dǎo yī
 
xiànɡ wǎn
 
cuī mián qǔ
 
ɡēnɡ tián
 
fēnɡ qù
 
ɡuī cháo
 
bái lù
 
dà lì jú 
 
jùn mǎ
 
hú pàn
 
é huánɡ nèn lǜ
 
chénɡ qún jié duì
 
tiān gāo dì kuò
 
fánɡ qián wū hòu
 
biāo féi tǐ zhuànɡ
 
yuè mínɡ rénjìnɡ
 

读读记记

mù chǎnɡ
 
lüè ɡuò
 
shǎn shuò
 
xiānɡ qiàn
 
sī rónɡ
 
zhē yǎn
 
chèn shān
 
fèi fǔ
 
wēi ruò
 
jīnɡ yínɡ
 
chén mò
 
yīn fú
 
zhāo hū
 
qīnɡ liánɡ
 
fēi chí
 
mài lànɡ
 
hónɡ pū pū
 
zhuān zhù
 
duān zhuānɡ
 
yá bāo chū fànɡ
 
jí mù yuǎn tiào
 
cǐ qǐ bǐ luò
 
liáo kuò wú yín
 
mò mò wú yán
 
yōu rán zì dé
 

第七单元看拼音写词语

读读写写

biàn lùn
 
xiù huā
 
jìnɡ jiè
 
jiě dá
 
xìn fènɡ
 
wéi bèi
 
cénɡ jīnɡ
 
jiě shì
 
jiào shòu
 
xún chánɡ
 
lónɡ yǎ rén
 
rónɡ xǔ
 
ɡù zhì
 
tuō zhù
 
chǎnɡ huī
 
lán ɡān
 
xuān bù
 
dǎn dà wànɡ wéi
 
quán shén ɡuàn zhù
 
shǎnɡ xīn yuè mù
 
yì sī bù ɡǒu
 
qīnɡ chè jiàn dǐ
 
rónɡ wéi yì tǐ
 
bà le
 

读读记记

yāo qǐnɡ
 
sù xiànɡ
 
jìnɡ zì
 
zhù hè
 
dàn shēnɡ
 
dá rǎo
 
bào qiàn
 
měnɡ rán
 
shū chànɡ
 
jié zuò
 
jiàn ɡuài
 
biān yuán
 
ɡǎn chù
 
hónɡ zhǒnɡ
 
yí huò
 
pínɡ huǎn
 
yì yànɡ
 
jī liè
 
zhà ɡān
 
jiān yì
 
yòu rén
 
kě bù
 
jiāo tán
 
zhì yǒu
 
huānɡ liánɡ
 
mò mínɡ qí miào
 
diāo sù jiā
 
xiānɡ pēn pēn
 
yí huò bù jiě
 
yí tài duān zhuānɡ
 
xìn xīn shí zú
 

第八单元看拼音写词语

读读写写

qī zǐ
 
chénɡ fá
 
bài jiàn
 
ɡān zànɡ
 
jìnɡ pèi
 
zhuó shí
 
pēn shè
 
tānɡ yào
 
qū ɡǎn
 
shuānɡ xī
 
zào fú
 
huǒ zhǒnɡ
 
lǐnɡ xiù
 
chánɡ wèi
 
huǒ yàn
 
wéi kànɡ
 
hěn xīn
 
yī zhì
 
qū hán qǔ nuǎn
 
qì jí bài huài
 
wú nénɡ wéi lì
 
lǐ cǎi
 
jì chānɡ xué shè
 
bǎi fā bǎi zhònɡ
 
biǎn què zhì bìnɡ
 

读读记记

báo lěi
 
zhǎo zé
 
dǎn pínɡ
 
tiě chā
 
qiú hūn
 
kóu wěn
 
wéi bèi
 
jiě jiù
 
fēn fù
 
dǎo méi
 
tánɡ cháo
 
qǐ shì
 
dà chén
 
duàn dìnɡ
 
wān dòu
 
ɡēnɡ zhònɡ
 
jì yì
 
ráo shù
 
ɡuī ju
 
jīn bì
 
jí xiánɡ rú yì
 
pī tóu sàn fà
 
wǎn ɡōnɡ dā jiàn
 
xiào zhú yán kāi
 
ēn jiānɡ chóu bào
 
rónɡ huá fù ɡuì
 
wú è bú zuò
 
xià liú wú chǐ
 
jián duǎn
 
xī zànɡ
 

日积月累

zhījǐ zhī bǐ
 
ɡōnɡ qí bú bèi
 
yùn chóu wéi wò
 
chū qí bú yì
 
wéi wèi jiù zhào
 
shēnɡ dōnɡ jī xī
 
sì miàn chǔ ɡē
 
cǎo mù jiē bīnɡ
 
jué shènɡ qiān lǐ
 
fù bèi shòu dí
 
fēnɡ shēnɡ hè lì
 
shén chū ɡuǐ mò
 
suǒ xiànɡ wú dí
 
bǎi zhàn bǎi shènɡ
 
tū rán xí jī
 
bīnɡ ɡuì shén sù
 
xióng xīn zhuàng zhì
 
jiān dìng bù yí
 
jiān rèn bù bá
 
zì qiáng bù xī
 
jù shā chéng tǎ
 
jí yè chéng qi&